Zpracování osobních údajů

Společnost SERIES STAR s.r.o., IČ: 058 08 847, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 98204, jako správce (dále jen „Správce“), tímto ve vztahu ke svým klientům plní informační povinnost v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů správce zpracovává pro účely splnění smlouvy, plnění zákonných povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právních předpisů upravujících práva a povinnosti na ochranu spotřebitele, pro vedení účetní evidence, pro ochranu majetku subjektu údajů a správce a pro účely přímého marketingu.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů tyto práva:

právo na přístup k osobním údajům

právo na opravu osobních údajů

právo na výmaz osobních údajů

právo na omezení zpracování

právo vznést námitku proti zpracování

právo na přenositelnost údajů

právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Svá práva může subjekt údajů uplatnit u správce písemně na adrese Lidická 700/19, 602 00 Brno, nebo e-mailem na adrese: info@slevyplus.eu